نکات مهم در انتخاب درس کارآموزی به شرح ذیل می باشد :

  • كليه دانشجوياني كه حداقل 60 واحد درسی را گذرانده اند مي توانند درس كارآموزي را انتخاب واحد نمايند.
  • طبق آئین نامه های کارآموزی دانشجویان در طی تابستان به همراه کارآموزی می توانند حداکثر 4 واحد درسی دیگر را انتخاب نمایند.

تبصره: انتخاب واحد دروس غیر از کارآموزی باید در ترم تابستان انجام گیرد.

  • دانشجویان باید برای انجام کارآموزی حداقل 3 روز خالی در هفته داشته باشند.

 

مراحل انتخاب واحد کارآموزی به شرح زیر می باشد :

 ١- انتخاب كد درس كارآموزي در انتخاب واحد يا حذف و اضافه

٢- واريز شهريه و انجام مراحل مالي (تيك مالي در سيستم الزامي است)

٣- انتخاب مكان كارآموزي مناسب (بخش انفورماتيك شركتها وارگانهاي دولتي یا مراکز تخصصی ارائه خدمات کامپیوتری). در صورت نیاز می توانید با ثبت نام در سامانه کارآموزی ( لینک مراجعه به سامانه ) اقدام به انتخاب محل کارآموزی نمایید.

٤- تكميل فرم درخواست كارآموزي و تحويل به كارشناس مربوطه

٥- تأئيد شركت توسط كارشناس و مديرگروه

٦- دريافت معرفي نامه از كارشناس گروه جهت ارائه به شركت

٧- مراجعه به دبیرخانه آموزشکده جهت مهر وامضاء معرفي نامه

٨- تأئيد معرفي نامه توسط مدير عامل شركت (مهر وامضاء الزامي مي باشد)

٩- تحويل معرفي نامه تكميل شده به كارشناس گروه

١٠- مراجعه به كارشناس گروه ودريافت معرفي نامه نهايي(اعلام تاريخ شروع و پايان كارآموزي و معرفي استاد راهنما به دانشجو)

١١- مراجعه به استاد راهنماجهت معرفي و انجام مراحل بعدي كارآموزي تحت نظر استاد تعيين شده

توجه : چنانچه دانشجو مراحل فوق را مطابق زمانبندی ارائه شده انجام ندهد درس کارآموزی ایشان حذف می گردد و کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود

 

 

جدول زمانبندی تحويل کارآموزي

 

نيمسال

انتخابي

 

الف

 

ب

 

آخرين مهلت تحويل گزارش كار به استاد

 

آخرين مهلت ثيت نمره در سايت توسط استاد

آخرين مهلت تحويل گزارش كار به استاد

آخرين مهلت ثيت نمره در سايت توسط استاد

اول

١١/٣٠/

١٢/١٠/

٠٥/٣٠/

٠٦/١٠/

دوم

٠٦/٣١/

٠٧/١٠/

١٠/٣٠/

١١٠/

تابستان

٠٦/٣١/

٠٧/١٠/

١٠/٣٠/

١١٠/

 

فرم درخواست اوليه كارآموزي

فرم گزارش  كارآموزي (فايل WORD)

فرم گزارش كارآموزي (فايل PDF)

Finland Sevastopol joomla